Ana Sayfa Hakkımızda Fiabci Cerean İeko Referanslar İletişim
Tapu Mevzuatı Mevzuatlar Bölgesel Bilgi Haritalar Önemli Bilgiler Tüketici Hakları Emlakçı Hakları
Hızlı Liste
Tüm Satılık Daireler
Tüm Kiralık Daireler
Hızlı Arama
Emlak Tipi
Emlak Durumu
Şehir
İlçe
Aradığım Ev Beni Bulsun
Kiralık Daireler Satılık Daireler
TCMB Döviz Kuru
ntulenemed TL
untulenemed TL
Deprem Haritası


  TAPU İŞLEMLERİ

   İşlemlerde İbrazı Gerekli Belgeler :
İşlemin gerektirdiği diğer belgelerin yanında , tapu sicil müdürlüğüne genelde aşağıdaki belgelerin , işlem sırasında ibrazı gerekmektedir.
a)  Varsa tapu senedi
b)  Fotoğraflı nüfus hüviyeti cüzdanı veya pasaport.
c)  Temsil halinde , temsile ilişkin belge ,
d)  En geç 6 ay önceden çekilmiş 6x4 ebadında vesikalık fotoğraf.
e)  Taşınmaz satışı , ipotek tesisi ve cins tashihlerinden vergi sicil no’ sunu gösteren belge (tahakkuk fişi vergi kartı gb.)
f)  Mesken nitelikli taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası(kat irtifakları hariç)
h) Vatandaşlık numarası
   İzlenecek Yol :
  Tapu işlemlerinde genelde şu yol izlenmektedir :  
a  İlgilisinin gerekli belgelerle birlikte tapu sicil müdürlüğüne müracaatı.
b)  Başvuru fişi tanzim edilip , tapu harçlarının müdürlükçe tahakkuk edilip tahsil ettirilmesi.
c)  Akitsiz işlemlerde tescil veya terkin istem belgesi , akitli işlemlerde resmi senet tanzim edilerek ilgililere okutulmak veya yetkililerce okunmak suretiyle imzaların alınması.
d)  Düzenlenen belgelerin (tapu senedi , ipotek belgesi gb. ) tasdik edilerek ilgiliye verilmesi.
   Tapu Sicil Müdürlüğünün Bölgesi Dışındaki Taşınmazların Tapu İşlemlerinin Yapabilmesi
Ayrı tapu sicil müdürlüklerinin yetki alanında bulunan taşınmaz malların müşterek ipotek , taksim , trampa , işlemleri sadece bir tapu sicil müdürlüğünde yetki alınarak yapılabilmektedir.
Bu husus tüm tapu işlemleri için değil  , sadece yukarıda yazılan işlemler için söz konusudur. Bu durumda : ilgilerin işlemi yapılmasını istedikleri tapu sicil müdürlüğüne müracaat ederek , taşınmazlara ait bilgi ve işleme ait belgeleri ibraz etmeleri gerekecektir.
   Tapu İşlemlerinde Doktor Raporu İstenecek Haller   
Tapu sicil müdürünün ,talepte bulunanın  medeni haklarını kullanması (fiil ehliyeti) hususunda şüpheye düşerse,konuyla ilgili hükümet tabipliğinden rapor isteyebileceği Tapu Sicil Tüzüğünün 14.maddesinde belirtilmektedir.
Yüksek Sağlık Şurasının 20-21 şubat 2003  tarih 10642 sayılı tavsiye kararında,  yalnızca yapılacak hukuki işlemle ilgili olarak,işlemin yapıldığı anda kişinin işlem yapma ehliyeti veya akli melekesinin yerinde olmadığından ciddi şüphe duyulması veya bu yolda bir iddia ihbar ve şikayetin olması halinde tabip raporu isteneceği,tabibin gerek görürse ilgili uzmana sevk yaparak uzman tarafından rapor tanzimini isteyebileceği ,65 yaşın üstünde herkes den bila istisna rapor istenmesinin doğru olmadığı belirtilmiştir.Tapu sicil müdürü  sadece tereddüt  veya bu yolda ihbar iddia ve şikayet halinde  hükümet tabipliğine sevk yapacağına göre ,söz konusu hallerin varlığının takdir ve tespiti de hükümet tabipliğine ait olacaktır.
   Aksine bir kuşku, ihbar, şüphe veya belge olmaması halinde, tapu sicil müdürlüklerince işlem sahiplerinden  rapor  istemeyecektir. Bu konuda mevzuatın belirlediği bir yaş sınırı da bulunmamaktadır. İşlemde ilgisinden rapor istenmesi, yukarıda belirtilen belli hallerde istisnai bir durum olup, takdiri de tapu sicil müdürüne aittir.
Tapu İşlemlerinin Mali Yönü Beyan edilecek değerlen yönünden  
İcra dairelerinin yaptığı satışlar ile mahkeme kararının tescili gibi bazı işlemler dışında tapu işlemlerinin de işleme konu taşınmazı emlak vergisi ile ilişiği kestirilmemekte , tapu harçları , ilgililerin tapu sicil müdürlülüğüne beyan edecekleri değerler üzerinden tahsil edilmektedir. Bu nedenle istisna i haller dışında işlemin vergi dairelerine havalesi de söz konusu değildir.
   Tapu harçlarının tahsili ilgilisinin beyanına tabi olmakla birlikte beyan edilen değerlerin , Emlak vergisi değerinin o yıl için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı ile çarpımı sonucu bulunan değerden düşük olması gerekir. Tapu sicil müdürlüğü , bildirilen değerin , emlak vergisi değerlerinin o yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı ile  çarpımı sonucu bulunan değerden düşük olması hususunda ilgilileri sadece uyarmakta bunun dışında söz konusu değerlere bir müdahalesi olmamaktadır. İlgililerce beyan edilen değerinin düşük olması veya aşınmazın emlak vergisi ile ilişiğinin bulunması halinde vergi dairelerince taakuk ettirilecek vergi ve cezalardan devralan ve devredenler mütessilen sorumlu tutulmaktadır. Bu husus düzenlenecek resmi senet veya tescil istem belgelerine yazılarak yetkililerin imzası alınmaktadır. Bu nedenle herhangi bir ek vergi veya ceza ile karşılaşılmaması için işlem için beyan edilecek değerin  emlak vergisi değerine o yıl için uygulanan yeniden değerleme oranının yarısı ile çarpımı sonucu bulunacak değerden düşük olmaması ve işlemden önce taşınmazın emlak vergi ile ilişiğinin kestirilmesinde büyük yarar vardır.
   Örneğin ; 2004  emlak vergi değeri 100.000. TL ‘sı olan bir taşınmazın 2005 yılında satışı halinde 2005 yılı ılı için uygulanan  % 11.2  yeniden değerleme oranının yarısı olan %5.6 ile çarpım sonucu bulunacak deüer tapu harcı için beyan edilen en az değer olacaktır..Buna göre;
Söz konusu taşınmaz için  tapu sicil müdürlüğüne bildireceğimiz  en az değer;
100.000 TL X %5.6= 105.600 TL olacaktır.
105.600 TL olarak beyan edilen bir satış işleminde ödenecek toplam bedel ise :
105.600 x binde 15 x 2 = 3160 TL alım-satım harcı(toplam)
 ve döner sermaye ücreti ödenecektir.
     AKİTLİ İŞLEMLER
 
a)   SATIŞ
Satış işlemi ile taşınmazın mülkiyeti belli bir bedel karşılığında malik tarafından alıcıya devredilmektedir. İşlemi tapu sicil müdürlüğünden talep edecek kişi , satış konu taşınmazın maliki veya onun temsilcisidir.
İstenecek bilgiler
İşlem tapu sicil müdürlüğünde talep edilirken , aşağıdaki hususların satıcı tarafından tam olarak bilinmesi gerekir. Bunlar ;
a) Satışa konu taşınmaz ,
b)  Satış bedeli ,
c   Alıcıların adı soyadı , alıcı tüzel kişi ise ticaret ünvanı veya adı ,
d) Taşınmazın tamamının veya hissesinin satılacağı
e)  Satış bedeli tamamen alınmayacak ise , kalan miktar için kanuni derecede ipotek tesis edilip edilmeyeceği
f)   Satıcı ve alıcının vergi kimlik numarası
g)  Vatandaşlık numaraları
h)  Mesken nitelikli yapılarda zorunlu deprem sigortası
   Hisseli satışlarda , satış yapılan taşınmazda , alıcının daha önceden adına kayıtlı hissesi var ise bu hisseler ayrıca talep edilmese dahi tapu sicil müdürlüklerince resen birleştirilmektedir.
Satıcının Kanuni İpotek Hakkı 
Satış bedelinden arta kalan miktar için , kanuni ipotek tesisini isteme , sadece işlemi için satıcıya tanınmış bir haktır. 
Kanuni ipotek satış işlemi sırasında tesis edileceği gibi tescilden itibaren 3 ay içerisinde de tesisi talep edilebilir.
Bu hakkın kullanılması zorunlu olmayıp , satış bedelinin arta kalan miktarı başka yollarla teminat altına alınmakta veya ihtiyaç duyulmamakta ise , satıcı bu hakkını kullanmayabilecektir. Ayrıca satış bedelinin tamamı peşin ödenmeyecek ise tarafların kararlaştırdıkları vade şartlar , satış için düzenlenecek resmi senede yazılabilmektedir.
Satıcının tamamını peşin olarak almadığı satış bedelinden arta kalan miktar için , lehine kanuni ipotek tesis ettirmesi , alacağın tahsilini temin bakımından kanımızca daha uygun olacaktır. Şunu da  belirtmek gerekir ki , kanuni ipotek miktarı satış bedeli ile sınırlı olup satış bedelinden daha fazla miktarlar için , kanuni ipotek tesisi mümkün değildir.
Hisseli satışlarda Şüf’a hakkının kullanılması
Hisseli satışlarda , taşınmazdaki diğer hissedarlara öncelikle satın alma ( şüf’a ) hakkı tanınmıştır. Ancak bu hak hisse satışının hissedarlar dışındaki üçüncü bir kişiye yapılması halinde kullanılabilmektedir. Satışın taşınmazdaki hissedarlara yapılması halinde bu hak kullanılamayacaktır. 
Şüf’a  hakkının kullanılma süresi ise satışın yapıldığının öğrenildiği tarihen itibaren  3 ay öğrenilmemesi durumunda ise , 2 yıldır . Bu sürelerin geçmesi halinde hakkın kullanılması mümkün değildir.
Şüf’a hakkının kullanılarak , satılan hissenin edinilmesi tapu sicil müdürlüğünden talep edilmeyip ilgili mahkemeye müracaat ile , mahkemenin vereceği kesinleşmiş kararın ibrazı halinde , edinme söz konusu olacaktır.
b)     KAT KARŞILIĞI TEMLİK (DEVİR) 
Ülkemiz özellikle 1950 ‘ li yıllardan sonra süratli bir kentleşme sürecine girmiş , bu süreç , bina yapımındaki artışı da beraberinde getirmiştir. Özellikle kent merkezlerinde bina yapımına elverişli arsaların sınırlı oluşu , arsa fiyatlarının hızlı bir şekilde artmasına neden olmuştur. Bir taraftan kent nüfusunun hızlı artışıyla grek barınma ve gerekse ekonomik faaliyetlerin  yürütülmesi , bina yapımını zorunlu hale getirirken bir taraftan da  arsa fiyatları hızla yükselmektedir. İşte bu ikili olgu , kat karşılığı temlik sözleşmesi tipini doğurmuştur. Böylece binayı yapacak olan (müteahhit) , yüksek bir arsa bedeli ödemekten kurtularak , parasal kaynaklarını bina yapımına yönlendirmekte , aynı zamanda arsa sahibi de en iyi bir şekilde değerlendirebilmektedir
Kat karşılığı temlik işlemi , borçlar kanunumuzda açıkça yer almamıştır. Uygulamalarda kat karşılığı temlik sözleşmeleri söz konusu yasada yer alan satış ve istisna akitleri unsurlarını  birlikte içeren , karma bir akit olarak değerlendirilmektedir.
Kat karşılığı temlikte arsa sahiplerince satış bedeli alınmamakta buna karşılık devralan (müteahhit) tarafından da bina inşa edilmektedir.
İşlemi
Kat karşılığı temlik resmi şekle tabi olup , resmi şekilde tapu sicil müdürlüğünce resmi senet düzenlenmesidir.
Uygulamada sıkça karşılaşılan noterlerce düzenlenmiş kat karşılığı inşaat hakkı sözleşmelerine dayanılarak , mülkiyet devri mümkün değildir. Tapu Sicil Tüzüğüne  göre bu tür sözleşmeler sadece tapu kütüğüne şerh verilebilmektedir.
Kat karşılığı temlik işleminde , temlikle konu taşınmaz üzerine bina arsa edilecek arsalardır. Genelde taşınmazlar bu nitelikte olmakla birlikte , bina vasfındaki taşınmazlarında temlike konu olması kanımızca mümkündür. Kat karşılığı temlikle taşınmaz  maliki veya malikleri taşınmazların belli bir payını , Müteahhit tarafından yapılacak inşaata karşılık olarak devredeceklerdir. Bu devirde açıkça bir bedel söz konusu olmayıp bedel karşılığı olarak müteahhit tarafından bina yapımı üstlenilmektedir. Yapılacak binanın ne kadarının arsa sahibine verileceği , ne kadarının müteahhit üzerinde kalacağı yine binanın ne şekilde yapılacağı gibi diğer hususlar , taraflarca noterde düzenlenen kat karşılığı inşaat hakkı sözleşmelerinde yer almaktadır. Tapu sicil müdürlüğünce düzenlenecek resmi senetlerde inşaat sözleşmelerinde atıf yapılabilecektir.
c) BAĞIŞ ( HİBE ) 
Taşınmazın karşılığında bir bedel olmaksızın mülkiyetinin devredildiği bir işlemdir.
Medeni haklarını kullanma yeterliliğine sahip olan herkes taşınmazlarını hibe edebilir.
Yaşı küçüğün veya vesayet altındaki kişilerin taşınmazı veli veya vasilerince bağışlanamaz.
Hibeyi kimler kabul eder ?
Hibeyi medeni haklarını kullanma yeterliğine sahip olanlarla bu hakları kullanama yeterliğinden yoksun olsa bile temyiz kudretine sahip olan herkes kabul edebilmektedir. Ancak , kanuni temsilcileri tarafından (veli , vasi gb.) temsil edilen kişiler kanuni temsilcileri bu işleme rıza göstermemesi halinde kendilerine yapılan taşınmaz hibesini kabul edemezler. Mümeyyiz küçük ve mahcura yapılacak bağışların kabul edilebilmesi için bağışın herhangi bir şart ve mükellefiyete bağlanmış olması gerekir.
Rücü Şartı ile Bağış   
Taşınmaz hibesinde kanunun tapu kütüğünde şerhini kabul ettiği tek şart ‘’rücü’’ şartıdır. Bunun dışındaki başkaca bir şartın aşınmaz hibesinde kütüğe şerh verilmeyeceği kanaatindeyiz. Bu sebeple , rücü şartının dışındaki bir şartın düzenlenecek resmi senette belirtilmesi mümkün olsa dahi (örn. Okul , cami yapımı vb.) bunun tapu kütüğünde şerhi kanaatimizce mümkün olmayacaktır. Hibe eden sadece bağış yapılanın kendisinden önce ölmesi halinde , taşınmazın mülkiyetinin tekrar kendisine döneceğini şart edebilecek bu şartı kütüğe şerh ettirebilecektir.
Veraset ve İntikal Vergisi Yönünden Bağış işlemi :
Esas amacı , karşılığında bir bedel olmaksızın taşınmazın devri işlemi olan bağışa , uygulamada bazen tapu harcının az ödenmesi düşüncesiyle baş vurulduğu görülmektedir. Bazen de taraflar aralarında gerçekten bağış işlemi yapmak istemekle birlikte , ileride bunun bazı sakınca ve külfetler doğuracağı kanısı ile satış yolunu tercih etmektedirler. Bütün bu düşüncelerin sebebi ; Karşılıksız bir edinme olması nedeni ile , bu edinilen taşınmazların Veraset ve intikal vergisine konu olmasıdır.
Bağış yoluyla edinilen taşınmazların edinen tarafından süresi içerisinde ilgili vergi dairesine beyanda bulunarak Veraset ve İntikal vergisinin ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu vergi tahsil edilmediği veya başkaca taşınmazların teminat gösterilmediği sürece , bu yolla edinilen taşınmazların bir başkasına devri veya üzerine aynı hak tesisi mümkün değildir. Ancak  rücü şartın bağlı olarak yapılan hibeler Veraset İntikal vergisinden istisna tutulmuştur.
c)      TRAMPA
Konumuz açısından trampa bir taşınmazın bir başka taşınmazla karşılıklı değiştirilmesidir. Her ne kadar, trampa edilen mallar arasında , değer denkliği söz konusu ise de , bu husus sadece tarafları ilgilendirmektedir. Şayet trampa edilen taşınmazlar arasında değer farklılıkları varsa , aradaki değer farkı ve bu farkın tahsil şekli tapu sicil müdürlüğünde düzenlenecek resmi senede yazılabilecektir.
Trampaya konu taşınmazların rayiç değerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu değer asgari olarak taşınmazların ilgili belediyeye beyan edilen emlak vergisi beyan değeri olacaktır.
d)     TAKSİM  
Taksim olarak mülkiyet olarak tasarruf edilen taşınmazların , her ortağın payına karşılık olarak ortaklara tahsis edilmesi işlemidir.
Şartları : 
a)  Taksime konu taşınmazların , toplu mülkiyet (iştirak hali ) veya hisseli mülkiyet (müşterek) olrak tapu kütüğünde tescili olması
b)   Miras taksimi dışında , taksime taşınmazdaki bütün ortakların katılması
c)  Yapılan taksim sonucu her ortağa müstakil veya hisseli olmak üzere bir taşınmazın isabet etmesi.
Taksim taşınmazların parçalara ayrılması (ifraz) ile , aynı işlem olmayıp ortaklık kapsamına giren taşınmazların ortaklar arasında paylaşılmasıdır. Ayrıca taksimi yapılacak taşınmazların tümünün de  aynı nitelikte olması şart değildir. Farklı nitelikteki (mesken , tarla , bağ gb.) taşınmazlar da birlikte taksime konu olabilecektir.
f) ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ
Taşınmaz malikin , kendisine ölünceye kadar bakıp beslemek ve görüp gözetmek şartıyla , bunu sağlayacak kişiye taşınmazını devretmesini sağlayan bir işlemdir.
Ölünceye kadar bakma akdine ilişkin sözleşmeler , tapu sicil müdürlükleri , noterler veya sulh hakimi tarafından düzenlenebilmektedir. İşleme ilişkin sözleşme sulh hakimi veya noter tarafından düzenlenmiş ise sözleşmenin tapu sicil müdürlüğüne ibrazı ile malik veya temsilcisinin tescil talebinde bulunması gerekir. Sözleşmede tescilin , taşınmazı bu şarta bağlı olarak devralacak kişi tarafından talep edileceği yer almışsa , bu takdirde tescil bu kişi tarafından talep edilebilecektir.
Bakım alacaklısı sadece gerçek kişiler olabilir. Bakım borçlusu ise gerçek kişi veya tüzel kişiler olabilecektir.
Ölünceye kadar bakma akitlerinin tapu sicil müdürlüğünde düzenlenen diğer akitli işlemlerden farkı resmi senede iki şahidin iştirak etmesidir. Ayrıca resmi senede iki şahidin iştirak etmesidir. Ayrıca resmi senet özel bir düzenleme şekline tabidir. Bunların nedeni de ölünceye kadar bakma akitlerinin yasa gereği resmi vasiyet şeklinde tazminin zorunlu olmasıdır.
g)     İNTİFA HAKKI
İntifa hakkı , hakka konu taşınmaz üzerinde , bu hakka sahip olan kişiye geniş bir kullanma ve yararlanma yetkisi veren kişiye bağlı bir irtifak hakkıdır. İntifa hakkı sözleşme ve mahkeme kararı olmak üzere  iki şekilde tesis edilmektedir.
a) Mahkeme kararı ile intifa hakkı Tesisi :
İntifa hakkı , mahkeme kararı ile tesis edilebilir. Tescili ile kesinleşmiş mahkeme kararının tapu sicil müdürlüğüne ibrazı gereklidir.
b) İntifa Hakkının Sözleşme ile Tanınması : 
 Taşınmaz maliki taşınmazın intifa hakkını herhangi bir kişiye tanıyabilir. İntifa hakkı tanınacak kişiler , gerçek kişiler olabileceği gibi , tüzel kişilerde olabilir. İşlem malik veya temsilcisinin talebi üzerine resmi senet tanzimi suretiyle yerine getirilir.
İntifa hakkında süre ve bedel : 
Süresiz olarak intifa hakkı tanınmaz , sürenin mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Ancak bu süre gerçek kişilerde en çok ömür boyu tüzel kişilerde ise 100 yıldır.
İntifa hakkı , bedel karşılığında tanınabileceği gibi bedelsiz olarak da tanınabilir. Bedelsiz tanımalarda , işleme hibeye ilişkin hükümler uygulanmaktadır.
Sona Erme
İntifa hakkında feragat : İntifa hakkı sahibi söz konusu bu hakkından , kuru mülkiyet sahibi lehine her zaman feragat edebilir. Bunun için bu husus da tapu sicil müdürlüğüne talepte bulunması gerekecektir. İntifa hakkından feragat bedelli olabileceği gibide bedelsizde olabilir. Bedelsiz feragatlara hibeye ilişkin hükümler tatbik edilmektedir. Her iki halde de hak sahibinin beyanı üzerine intifa hakkı tapu kütüğünden terkin edilir. İntifa hakkından bedelli yada bedelsiz feragatlerden   tapu sicil müdürlüğünce tescil işlem belgesi düzenlenmekte resmi senet tanzim edilmemektedir.
Sürenin dolması :  İntifa hakkı belirli bir süre için tanınmışsa sürenin dolması halinde taraflardan birisinin talebi ile kütükten terkin edilecektir.
Hak sahibinin ölümü-tüzel kişiliğin sona ermesi : Hak sahibinin ölümü halinde , bunun veraset belgesi yada nüfus  kaydı ile , tüzel kişilerde ise ; tüzel kişiliğin sona ermesine dair yetkili makamlardan alınacak belgenin ibraz edilmesiyle , intifa hakkı tapu kütüğünden terkin edilir.
Emlak vergisi yönünden intifa hakkı : İntifa hakkı sahibi taşınmazın emlak vergisi mükellefidir. Bu sebeple intifa hakkı sahibinin bu hakkı süresince taşınmazın emlak vergisi beyannamesini vermesi tahakkuk edecek emlak vergilerini ödemesi gerekecektir. 
Tapu harcı açısından intifa hakkının taşınmazdaki değere oranı :Tahsil edilecek tapu harçlarının hesabında , taşınmazın emlak vergisi beyan değerinin 2/3’ü intifa , 1/3 çıplak mülkiyet olarak kabul edilmektedir. Örnek vermek gerekirse , işleme konu taşınmazın emlak vergisi beyan değeri 60.00.YTL. ise 40.000 TL’ sı intifa hakkı 20.000 YTL’ sı  kuru mülkiyete (çıplak mülkiyet ) ayrılacaktır.
h)-İPOTEK
Halen mevcut veya ileride mevcut olacak , yahut vücut bulması muhtemel olan , herhangi bir  alacağın temini için taşınmazın teminat gösterilmesidir.
İpotek işlemleri , bugün çok geniş bir uygulama alanı bulmaktadır. Bunun sebebini taşınmaz kıymetlerindeki büyük artışlara ve taşınmazların sağlam bir teminat olma görevini yerine getirmesine bağlayabilirsiniz.
Söz konusu alacaklar ;
a)   Halen mevcut olan yani malikin veya diğer bir kişinin almış olduğu borç para için , taşınmazın teminat olarak gösterilmesi ,
b)  İleride vücut bulacak alacaklara örnek vermek gerekirse satış bayiliği alan bir kimsenin satıcı firmanın kendisine vereceği mallar için taşınmazın teminat göstermesi gb.
c)  İleride vücut bulması muhtemel alacaklarda ise alacağın doğumu ileride buna sebep olacak bir olaya veya şarta bağlıdır. Buna ölünceye kadar bakma akitlerinde bakım alacaklısının kanuni ipotek hakkı örnek olarak verilebilir.
İpotek tesisi için talepte bulunacak kişi taşınmazın maliki veya temsilcisidir. Bütün tapu işlemlerinde ilgililerden istenecek genel bilgi ve belgelerin yanında , ipotek işlemlerinde ayrıca aşağıdaki hususların bilinmesi gerekmektedir.
a)      İpotek alacaklısının adı soyadı , tüzel kişilerde ticaret ünvanı ,
b)      Taşınmazın ne miktar için ipotek edileceği
c)       İpoteğin müddeti
d)      Faizi
e)      Derecesi , ikinci ve sonraki derece ipotek tesislerinde , ipoteğe serbest derceden istifade hakkının tanınıp tanınmayacağı
Taşınmazın maliki veya temsilcisinin , bu hususları içerir sözlü talebi üzerine resmi senet düzenlenmek suretiyle işlem tapu sicil müdürlüğünce yerine getirilir. Bankalar yardımlaşma sandıkları gibi kredi veren kurumların Tapu sicil müdürlüğüne ipotek tesisi için yazıları varsa bu yazılar ilgilinin imzası alınmak sureti ile işleme konur.
İpotek belgesi :          
İşlemin tamamlanarak ipoteğin tapu kütüğüne  sicilinden sonra  tescilin yapıldığını gösterir ipotek belgesi , düzenlenerek ipotek alacaklısına verilmektedir. İpotek belgesi kıymetli evrak niteliğinde olmayıp sadece tescili yapılan ipotekle ilgili bilgileri içerir .Düzenlenen resmi senedin tastikli suretide ipotek belgesi yerine geçmektedir.
    YABANCI PARA İPOTEĞİ
Medeni Kanuna göre yurt içinde veya yurt dışında faaliyette bulunan kredi kuruluşlarının yabancı para üzerinden  veya yabancı para ölçüsüyle verilen  kredileri güvence altına almak için  yabancı para üzerinden ipotek tesisi mümkün bulunmaktadır.
Yabancı para  ipoteğine konu krediler yabancı para  üzerinden olabileceği gibi yabancı para ölçüsü ile verilen (dövize endeksli) kredilerde olabilmektedir.Bir örnek vermek gerekirse
Türkiyedeki bir banka, müşterisine açtığı dövize endeksli konut kredisi için yabancı para ipoteği tesisi edebilecektir.Yabancı para  ipoteği ,gerçek kişiler veya kredi kuruluşu olmayan tüzel kişilerin açtığı krediler için söz konusu olamayacaktır.Ayrıca,yabancı para ipoteği, kredi güvencesi olarak tesis edileceğinden ,kredi ilişkisi dışındaki başka yabancı para borcu için yabancı para ipoteği tesis edilemeyecektir.Bu nedenle yabancı para ipoteği tesis taleplerinde kredinin yabancı para veya dövize endeksli kredi olduğunun belirtilmesi gerekecektir.İpotek tesisine konu kredinin türü  Medeni Yasa da belirtilmemiştir..Bu nedenle ayni(makine techizat temini),nakdi  ve gayrinakdi (teminat mektubu,kefalet,aval,ciro,kabuller gb) krediler içinde yabancı para ipoteği tesis edilebilecektir.
İpotek tesisine konu yabancı paralar
Taşınmazlar üzerine kurulacak yabancı para ipoteğinin hergün resmi gazetede yayınlanan  ve T.C Merkez Bankasınca alım/satımı yapılan yabancı paralar  üzerinden yapılması gerekmektedir. 25.3.2002 tarihi itibarı ile bu yabancı  şunlardır
ABD Doları  (USD).
Euro (EURO)
Avustralya Doları (AUD)
Danimarka Kronu (DKK)
İngiliz Sterlini  (GBP)
İsviçre Frangı (CHF)
İsveç Kronu (SEK)
Japon Yeni (JPY)
Kanada Doları(CAD)
Norveç Kronu (NOK)
Kuveyt Dinarı(KWD)
Suudi Arabistan Riyali (SAR)
Yabancı ve Türk parası karşılıkları ile ipotek harç ve vergilerinin hesabında hesap günündeki T.C Merkez Bankasının döviz alış kuru esas alınmaktadır.
   AKİTSİZ İŞLEMLER
 a)- İFRAZ  ( AYIRMA ) 
 İfraz , tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın birden fazla parsele ayrılmasıdır. Taşınmazların ifrazı , değer artırımı düşüncesi , ayrılan parçaların daha kolay satımı , daha çok imar planlarını uygulanması nedeni ile yapılmaktadır. İfraz işlemi aşağıdaki safhalardan oluşmaktadır.
 a)  Serbest harita mühendislerince düzenlenmiş krokili beyannamenin kadastro müdürlüğüne ibraz edilerek istemde bulunması
b) Kadastro Müdürlüğünce krokili beyannamenin uygunluğunun kontrolü ve onanması
c) İşlemin belediye encümeni veya il idare kurallarınca tasdiki
d)  Kadastro müdürlüğünce tescil bildirimi ile birlikte evrakın tapu sicil müdürlüğüne bir yazı ile gönderilmesi.
e)  Tapu sicil müdürlüğünce tapu harçlarının tahsili ve tescil
b)-TEVİT (BİRLEŞTİRME) 
Tevhit , tapu kütüğünde kayıtlı birden fazla taşınmazın birleştirilerek . bir parsel haline getirilmesidir. İmar uygulaması , taşınmazın değerinin arttırılması , inşaat yapımına uygun hale getirme , tarımsal amaçlar gibi çeşitli nedenlere dayalı olarak yapılmaktadır.
Aynı veya farklı kişilere ait taşınmazların tevhidi mümkündür. Tevhid edilecek taşınmazların birleşebilir yani birbirlerine bitişik olması gerekir. Birleşecek taşınmazlar üzerinde tasarrufu kısıtlayıcı hakların bulunması halinde (ipotek,irtifak hakkı haciz vb. ) hak sahiplerini işleme rıza göstermeleri gerekir.
Tavhit için aşağıdaki yol izlenir ;
a)  İşlem için kadastro müdürlüğüne ilgisinin müracaatı
b)  Müdürlükçe değişiklik tasarımın hazırlanması
c)  Belediye encümeni veya il idare kurulunca değişiklik tasarımının onaylanması
d)  Kadastro müdürlüğünce tescil bildiriminin düzenlenmesi ve tapu sicil müdürlüğüne gönderilmesi.
e) Tapu sicil müdürlüğünce tapu harçlarının tahsili ve tapu kütüğüne tescil
c)- CİNS TASHİHİ 
Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın niteliğinin değiştirilecek bir başka nitelikte tapu kütüğüne tescil edilmesidir.
İşlemi :
Uygulamada sıkça karşılaşılan cins tashihi işlemleri , arsa veya araziler üzerine yeni bina inşa edilmesi veya mevcut binanın yıkılarak arsa haline dönüştürülmesi şeklinde görülmektedir.
a) Arsa ve araziler üzerine yeni bina inşa edilmesi
İçişleri bakanlığı ile yapılan protokol gereğince 8.8.1997 tarihinde itibaren belediye ve valilikler   ( Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ) taşınmazın cins tashihi yapılmadan , iskan raporu vermeyeceklerinden bu durumda olan yapılar için ilgilisi , iskan raporu ( yapı kullanama izin belgesi ) almak için müracaat için müracaat ettiğinde , işlem aşağıdaki aşamalardan oluşacaktır.
1- Yapının iskana uygun  olması halinde belediye veya valilikler cins tashihi yapılması için kadastro müdürlüğüne yazı yazmakta .
2- Kadastro müdürlüğü  mahallinde gerekli ölçümü yapıp , tescil bildirimini düzenleyerek tapu sicil müdürlüğüne göndermekte .
3  Tapu sicil müdürlüğü tescili sağladıktan sonra , kadastro müdürlüğüne durumu bildirmekte , kadastro müdürlüğü paftası üzerinde gerekli teknik işlemleri yaparak durumu ilgili belediye veya valiliği bildirmektedir. 8.8.1997 tarihinden önce tamamlanarak iskan belgesi (yapı kullanama izin belgesi ) almış olan taşınmazların cins tashihi işlemleri , başka herhangi bir kuruma müracaat etmeksizin kadastro müdürlüklerince doğrudan yerine getirilmekte , tapu sicil müdürlüklerince tescilleri sağlanmaktadır.
b) Mevcut binanın yıkılarak arsa haline dönüşme : 
Cins tashihi için ilgililer kadastro müdürlüğü veya şefliklerine müracaat etmekte , kadastro müdürlüğü elamanlarınca zeminde inceleme yapıldıktan sonra düzenlenen tescil bildirimi tapu sicil müdürlüğüne gönderilmektedir.
d)- MİRASIN İNTİKALİ
Mirasın intikali , ölen bir kimsenin mal varlığının , alacak ve borçlarının mirasçılarına geçmesidir. Medeni kanunumuza göre mirasçılık  kanunundan ve sözleşmeden doğmaktadır.
Kanuni mirasçılar
Kanuni mirasçılar şunlardır ;
a) ölenin çocukları
b) ana ve babası
c) büyük baba ve büyük anası
d) Evlilik dışı hısımları
e) Evlatlık
f)- Devlet
g)- Sağ kalan eş
Sağ kalan eşin mirasçılığı
Sağ kalan eş birlikte bulunduğu mirasçılara göre , miras bırakana aşağıda yazılı oranlarda mirasçı olmaktadır Bunlar ; 
a)  Miras bırakanın çocukları ile birleştiğinde mirasın ¼’ ü
b)  Mirası bırakanın ana baba veya büyük anaları ile birleştiğinde mirasın ½’si
c)  Miras bırakanın büyük baba veya büyük anaları ile birleştiğinde mirasın ¾’ü
d)  Miras bırakanın yukarıda yazılı mirasçıları yoksa mirasın tamamı sağ kalan eşin olmaktadır
Miras bırakanın kendinden önce ölmüş çocuklarının eşleri mirastan pay alamamaktadır.
Mukaveleden doğan mirasçılık hali  
Medeni kanunumuzun kabul ettiği bir başka mirasçılık şekilde sözleşmeden doğmaktadır. Bunlar vasiyetname ve miras mukaveleleridir. Mirasçılığın sözleşme ile doğması halinde miras hükümleri , yapılan bu tür sözleşmelerin neticelerine göre belirlenecektir. 
Miras Ret           
Gerek kanuni mirasçılar ve gerekse mukavele ile mirasçı tayin edilenler , kendilerine düşen Mirası ret edebilirler. Mirasın reddi kanuni mirasçılar tarafından , ölümün öğrenildiği tarihten itibaren , mukavele ile mirasçı atananlarda ise , mirasçılığın kendilerine resmen tebliğ edildiği tarihten içerisinde 3 ay içerisinde  sulh hukuk mahkemesine yapılması gerekmektedir. Mirasın reddi halinde alınacak veraset belgesinde bu husus belirtilmek sureti ile mirasçılık  ve miras payları belirlenecektir.
Miras payından  Feragat  
Miras bırakan , mirasçılardan birisi ile , bir karşılık söz konusu olmadan veya karşılık sağlayarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilmektedir. Bu halde feragatte bulunan mirasçılık sıfatını kaybedecektir. Mirastan feragat sözleşmesi ölüme bağlı bir tasarruf olup miras bırakanın sağlığında , resmi vasiyet şeklinde yapılması gerekir.
    ŞERH VERME
A-KİRA SÖZLEŞMESİNİN ŞERHİ
İşlemi
Kira sözleşmesi , taşınmaz maliki veya temsilcisi ile taşınmazı kiralayacak kişi arasında yapılır. Şerhi için söz konusu sözleşmenin tapu sicil müdürlüğüne ibrazı gerekir.
Kira sözleşmesi taraflar veya bunların temsilcileri arasında yazılı şekilde yapılacağı gibi söz konusu sözleşme notere de tasdik ettirilebilir. Herhangi şekilde düzenlenirse düzenlensin , sözleşmede aşağıdaki hususlar yer almalıdır ;
a)  Kiralanacak taşınmazın açıkça belirtilmesi ,
b)   Kira süresi
c)   Bedel
d)  Varsa şartların yazılması
Tasarruf kısıtlı taşınmazlar da kira şerhi           
Taşınmaz üzerinde , tedbir ve kanuni kısıtlamalar gibi , kira şerhine engel bir kısıtlama söz konusu değilse , kiranın tapu kütüğüne şerhi mümkün olacaktır. Taşınmazın ipotek ve benzeri haklarla kısıtlı olması kira şerhine engel teşkil etmeyecektir. Bu durumda şerhin hukuki sonucu , şerh tarihinden sonra tapu siciline kaydedilecek haklar için söz konusu olacaktır.
B- SATIŞ VAADİ
Satış vaadi , taşınmazın satışının bir kimseye vaad edilmesidir. Satış vadi taşınmazın kesin satışı demek olmayıp, satışı yapma taahüdüdür. Kendisine satış vaadinde bulunan kimse , sözleşmeye dayanarak taşınmazın kendi adına tescilini tapu sicil müdürlüğünden isteyemez. Sadece kütüğe şerhini talep edebilecektir.
Satış vaadinin tapu kütüğüne şerhini , aksi sözleşmede kararlaştırılmışsa taraflardan herhangi birisi tapu sicil müdürlüğünden talep edebilmektedir. Talep için , şerh hususunun sözleşmede yazılı olması da şart değildir.
Ayrıca , satış vaadi sözleşmesinin tanziminden itibaren beş yıllık süre geçmiş olmasa dahi satış vaadinin kütüğe şerhi mümkün olabilecektir.
Satış vaadi sözleşmesinin düzenleme yetkisi sadece notere aittir. Tapu sicil müdürlüğünün bu tür sözleşmeleri tanzime yetkisi bulunmamaktadır. Şerh için söz konusu satış vaadi sözleşmesinin tapu sicil müdürlüğüne ibrazı gerekir.
Sözleşmede hangi hususlar bulunmaktadır ?
Satış vaadi ileride yapılacak kesin satışın vaad ve taahhüdü olması sebebiyle , satış için aranılan hususlar , satış vaadi sözleşmeleri içinde geçerlidir. Sözleşmenin Tarafların temsilcileri tarafından düzenlenmesi de mümkündür. Bunların yanında söz konusu sözleşmelerde aşağıdaki hususlar yer almalıdır bunlar ;
a)      Düzenlenme şeklinde tanzimi
b)      Tarafların kimliklerinin nüfus hüviyet cüzdanı ile tespiti ,
c)      Tarafların fotoğraflarının bulunması ve tasdiki,
d)      Satış bedeli
e)      Satış vaad ve taahhüdü,
f)       Vaade konu taşınmazın açıkça belirtilmesi
C)-KAT KARŞILIĞI İNŞAAT HAKKININ ŞERHİ
Kat karşılığı inşaatta , taşınmaz maliki taşınmazının veya belli bir hissesini , yapılacak inşaata karşılık müteahhide devretmeyi kabul etmekte , üstlenici (müteahhit) de devralacağı taşınmaz veya paya karşılık bedel ödemeyerek bunun yerine yapılacak inşaatta binanın belli bir kısmını arsa sahibine inşa edip , teslim etmeyi taahhüt etmektedir.
Kat karşılığı inşaat hakkının şerhi tapu sicil tüzüğünde yer almıştır. Söz konusu sözleşmeyi düzenleyecek makam noterdir. Tapu sicil müdürlüklerini bu tür bir sözleşmeyi düzenleme yetkisi bulunmamaktadır. Tapu kütüğüne şerh için noterde düzenlenmiş sözleşmenin Tapu Sicil Müdürlüğüne ibrazı gerekir. Şerhi talep etme yetkisi taşınmaz malikine aittir. Ancak sözleşmede üstlenicinin (müteahhidin ) de şerhi talep edileceği belirtilmişse Müteahhidde şerh verdirebilecektir.
Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri uygulamada tarafların uyması gereken pek çok şart ve yükümlülükleri içerebilmektedir. Tüm bu şart ve yükümlülüklerin tapu kütüğünde gösterimi mümkün değildir. Ancak sözleşme kütüğe şerh  verilmekle , sözleşmedeki şart ve yükümlülükler , artık taşınmazı sonradan edinen veya lehine hak tesis edilen kişileri de etkileyecektir. Şerhin amacıda esasen budur.
Kat karşılığı inşaat hakkı sözleşmesi gereği mülkiyet devri yapılabilir mi ?           
Kat karşılığı inşaat hakkı sözleşmeleri tapu kütüğüne sadece şerh verilebilir. Tapuda mülkiyet devrini sağlamaz . Mülkiyet devri için , buna ilişkin  (kat karşılığı temlik) resmi sendin tapu sicil müdürlüğünce ayrıca düzenlenmesi gerekir. Zira taşınmazların devrine ilişkin sözleşmeleri düzenleme yetkisi bazı istisnalar hariç sadece tapu sicil müdürlüklerine aittir. 
Üstlenici ( müteahhid ) sözleşme şartlarının yerine getirildiği , binanın inşa edildiği gerekçesi ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince tapu devrinin yapılmasını talep edemez. Taşınmaz malikin sözleşme gereği tapu sicil müdürlüğündeki mülkiyet devrince yanaşmaması halinde , mahkemeye müracaat ile taşınmazın alınacak kesinleşmiş mahkeme kararı gereği mülkiyet devri sağlanabilir.
D)- MALİKİN TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ TASARRUFUNU KISITLAYICI BAZI ŞERHLER 
a)-Haciz-İhtiyati Haciz :
Haciz , herhangi  bir alacağın tahsilinin temini için icra müdürlüklerinin borçlu taşınmazına müracaat etmesidir. Kamu alacağından dolayı vergi daireleri ve belediyeler gibi bazı kamu kurumları da alacak takibinde bulunarak taşınmazları haciz edebilmektedir.
Hacizde alacağın varlığında herhangi bir ihtilaf söz konusu değildir. İlgili dairelerin tapu sicil müdürlüğüne talepleri üzerine tapu kütüğüne şerh verilir.
İhtiyati hacizlerde alacak taraflar arasında ihtilaflıdır. Ancak mahkemeler alacaklının alacağını dava sonuçlanıncaya kadar teminat altına almak amacıyla , borçlunun taşınmazları üzerine ihtiyati haciz koydurabilmektedir. Bu sebeple ihtiyati hacizlere ilişkin şerh talebi , ilgili mahkemenin  talimatı üzerine icra müdürlüklerince tapu sicil müdürlüğüne yapılmaktadır.
b)-Tedbir-ihtiyati tedbir :
Tedbir , mahkemelerde görülmekte olan bir dava sebebi ile taşınmazın bir başkasına devrini veya üzerine herhangi bir hak tesisini önlemek amacıyla , ilgili mahkemenin bu husustaki kararının tapu siciline şerh verilmesidir.
İhtiyatı tedbir ise taşınmazın mülkiyetinin çekişmeli olduğu hallerde söz konusudur. Her ne kadar şerh verilme sebepleri farklı olsa da her ikisinin de doğurduğu sonuç aynıdır.           
Taşınmazlar üzerine tedbir veya ihtiyati tedbir şerhinin verilmesi , ilgili mahkemenin talebi üzerine olmaktadır.
Tedbir veya ihtiyati tedbirli taşınmazların durumu :
Tedbir veya ihtiyati tedbir şerhi verilmiş taşınmazların malikince bir başkasına devri veya üzerine hak tesisi mümkün değildir. Söz konusu bu şerhler taşınmazın herhangi bir tasarrufa konu olmasını engellemektedir. Ancak devir ve hak tesis edici mahiyette olmayan işlemler ilgili mahkemenin muvafakat’ ı ile yapılabilmektedir.
(isim ve cins gb. ) 
c)-İflas ilanı   
İflas ; iflasa tabi kişilerin borçlarını ödeyememesi durumunda , ticaret mahkemesince tasfiyesine karar verilmesi halidir
İflasa ticaret mahkemesince karar verilmesinden sonra bu hususun tapu sicil müdürlüğüne bildirilmesi halinde tapu kütüğüne şerh verilmekle , tedbirde olduğu gibi taşınmazın malikince tasarrufu mümkün değildir.
İflas şerhi ; ilgili ticaret mahkemesi veya iflas memurluğunun talebi üzerine tapu kütüğünden terkin edilir.
d)- Konkordato :
Konkordato ; borçlarını ödeyemeyecek duruma düşen iflasa tabi kişinin , alacaklıları ile anlaşarak borçlarını ödeyebilmesi için ticaret mahkemesince izin verilmesidir.
Ticaret mahkemesinin konkordato şerhi talebinde bulunan kişiye verdiği süre yine aynı mahkemenin talebi üzerine , tapu kütüğüne şerh verilebilmektedir. Şerhin kaldırılması yine aynı mahkemenin yazı ile olur.
Konkordato şerhi ile malikin taşınmaz üzerinde tasarrufta bulunması mümkün değildir.
________________________________________
   TAPU İŞLEMLERİNDE TEMSİL
 
 VELİ
Yaşı küçüğü anne ve babası, evlat edinilmişse, evlat edineni temsil eder.
Velayet hakkı, evlilik süresince anne ve baba tarafından birlikte kullanılır. Anne ve babadan birisinin ölümü halinde bu hak, sağ kalana geçer.Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık gerçekleşmisse hakim velayeti eşlerden birisine verebilir Boşanma halinde velayet hakkı cocuk kendisine bırakılan tarafa aittir.  Ölüm halinde, nüfus idaresinden alınacak nüfus kaydı veya veraset belgesinin, boşanma halinde ise, buna dair kesinleşmiş mahkeme kararının tapu sicil müdürlüğüne ibrazı halinde, velayet hakkı kullanılabilecektir. Boşanma ile kendisine velayet hakkı verilen ana veya babanın ölümü halinde, bu hak doğrudan sağ kalana geçmeyip, mahkeme isterse küçüğe vasi de tayin edebilecektir.
Ölüm ile kendisine velayet hakkı kalan veya boşanma ile velayet hakkı kendisine tanınan eşin yeniden evlenmesi halinde, velayet hakkı kendiliğinden sona ermeyip, mahkemece gerekli görülmesi halinde velayet sahibi değiştirilebileceği gibi, yaşı küçüğe bir vasi tayin edilebilmektedir. Anne ve baba isterse velayet hakkını biri diğerine veya bir başkasına vekalet vermek suretiyle kullanabilmektedirler.
 Anne ve baba  evli değilse yaşı küçüğün velayeti anneye aittir.Anne küçük, kısıtlı ,ölmüş yada velayeti kendisinden alınmışsa mahkemece velayet babaya verileceği gibi vasi de atanabilecektir.
Mahkemece vasi atanmadığı sürece akıl hastalığı akıl zayıflığı ve benzeri halleri nedeniyle kısıtlanan erginleri (reşitleri) anne ve babaları velayet hükümlerine gore temsil ederler.Bu halde öncelikle temsil için kısıtlamanın mahkemece yapılmış olması gerekecektir.
Velinin Hiç Yapamayacağı İşlemler
a) -Yaşı küçüğün taşınmazının bağışlanması veya vakfedilmesi,
b) -Yaşı küçüğün taşınmazının üçüncü bir kişinin borcu için ipotek edilmesi .
Yukarıdaki işlemler yaşı küçük adına velisi tarafından yapılması kanunen yasaklanmıştır. Bunların mahkemenin izniyle yapılmasıda mümkün değildir .
Evlilik Dışı Doğan Çocukların Velayeti
Evlilik dışı doğan çocukların velayeti anneye aittir.Anne küçük,kısıtlı,veya ölmüş yada velayet kendisinden alınmışsa, mahkemece vasi atanabiliceği gibi velayet babayada verilebilecektir.
VASİ
Vesâyet; velisi bulunmayan yaşı küçüklerle, Medeni Kanun’da belirtilen sebeplerin varlığı halinde, reşit olan kimselerin temsilini sağlayan, kanuni bir temsil şeklidir.
 Akıl hastalığı,akıl zayıflığı ve benzeri nedenlerle kısıtlanan ergin(reşit) çocuklara vasi atanması istisnai olup,bu kişileri anne ve babaları velayet hükümlerine gore temsil ederler
Reşit olan bir kimseye vasi tayinini gerektiren bazı haller şunlardır
a) - Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı,
b) - İsraf, kötü hayat sürme, kötü idare,alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı
c) - Bir yıl veya daha çok hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkum olma,
Vasi tayinine yetkili makam, kendisine vasi tayini yapılacak kişinin ikâmetgâhının bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesidir. Vasi tayini halinde, bu durumun ilgili mahkeme veya savcılıkca bildirilmesi üzerine, tapu kütüğünün beyanlar hanesine kayıt yapılarak, vesâyet altına alınan kişinin taşınmazını tasarruf etmesi önlenir.
Vasi kural olarak 2 yıl için atanmaktadır.Sulh mahkemesi bu süreyi her defasında ikişer yıl uzatabilir.Vasinin tapu işlem talebinde görev süresinin devam edip etmediği tapu sicil müdürlüğünce aranacak bir husustur.
Hakimin İznini Gerektiren İşlemleri:
Vasi, vesâyeti altındaki kişinin taşınmazları üzerinde alım, satım, ayni bir hakkın tesisi (ipotek, intifa v.b), üç yıl veya daha fazla süreli kiralama, mal rejimi sözleşmesi, miras taksimi, miras payının devri, ölünceye kadar bakma akdi gibi işlemlerinde, sulh hukuk mahkemesi’nin iznini almalıdır İzne dâir mahkeme kararının işlemden önce tapu sicil müdürlüğüne ibrazı gerekir.
Ayrıca, vesâyet altındaki kişinin taşınmazının satışı, açık artırma ile sulh hukuk mahkemesince yapılmış ise, buna ilişkin mahkeme kararının ibrazı halinde, işlem için resmi senet tanzim edilmeden, alıcı adına tescil yapılmaktadır Sulh Hakiminin İzni ve Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Tastikini Gerektiren İşlemleri:
a)-Vesâyet altındaki kişinin taşınmazı, pazarlık yolu ile satılacaksa, sulh hukuk mahkemesi’nin, vasinin satışı yapmaya yetkili kılındığına dâir izni ile, asliye hukuk mahkemesince tastik edildiğine dair kararın, işlemden önce tapu sicil müdürlüğüne verilmesi gerekir. Bu halde satış, müdürlükce tanzim edilecek olan resmi senet gereğince yapılacaktır.
b)-Ölünceye kadar bakma akitlerinde de, işlemden önce, buna dair sulh hukuk mahkemesi’nin vasiye izni ve asliye hukuk mahkemesi’nin bunu tastikine dair karar, ibraz edilmelidir
c)-Vesayet altındaki kişi ile vasi arasında sözleşme yapılması
 Hiç Yapamayacağı İşlemler
Bu işlemler; vesâyet altındaki kişinin taşınmazının vakfedilmesi veya bağışlanması ile kendisi veya üçüncü bir kişinin borcundan dolayı taşınmazın ipotek edilmesidir.
KAYYIM
Bir kimsenin malının idaresi veya belli bir işinin yapılması için, o kimseye tayin edilen kanuni temsilcisi kayyımdır. Kayyımın veli ve vasi gibi genel anlamda bir temsil yetkisi olmayıp, yetkisi sadece belli bir işin görülmesi veya bir malın yönetilmesi ile sınırlı olmaktadır . Kayyım tayinine yetkili makam, sulh hukuk mahkemesidir.
Kendisine kayyım tayin edilenler, gerçek kişiler olabileceği gibi, tüzel kişiler de olabilir. Kayyım tayinini gerektiren haller şunlardır.
a) Ergin(reşit) olan bir kimse, hastalık veya başka bir yerde bulunmak veya bunlara benzer sebeplerden birisiyle, acele bir işini kendisi görebilecek veya bir temsilci (vekil)atayabilecek durumda değilse,
b)Yapılacak işlemde, kanuni temsilci (veli, vasi) ile, küçüğün veya kısıtlının menfaatleri çatışıyorsa,
c)Kanuni temsilcinin işlemi yapmaya engel bir hali ortaya çıkarsa.
Kayyımın tapu işlemlerinde, Medeni Kanunumuzun vasiye ilişkin hükümleri uygulanmaktadır
Yasal Danışman
Reşit olan bir kimsenin menfaatinin korunması amacıyla, bazı işlemlerinde sulh hukuk mahkemesince, o kimseye yasal danışman tayin edilebilir. Kanuni müşavirin temsil yetkisi, bütün işlemler için değil, sadece kanunda belirtilen işlemler için söz konusu olup, temsilin mahiyeti de sadece yapılan işlemin tastiki şeklindedir. Tapu işlemleri açısından kanuni müşâvirin onayını gerektiren işlemler şunlardır ;
a) Satış
b) İpotek
c) Bağış
d) Ayni hak tesis edici diğer işlemler (irtifak hakkı tesisi v.b.)
Yasal Danışmanın temsil yetkisi, sadece işlemi tastik mahiyetinde olduğundan, yukarıda belirtilen işlemlerde, işleme, kendisine kanuni müşâvir (yasal danışman) tayin edilen kimse bizzat katılır. Yasal Danışman, düzenlenecek resmi senette sadece işleme onayını belirtir. Bununla birlikte, Kanuni Müşavirin muvafakatını noterde vermesinde yasal bir engel olmadığı kanaatindeyiz. Bu halde işlem için kanuni müşavirin işleme bizzat iştirakine ihtiyaç olmayıp. İşlemden önce noter muvafakatının ibrazı yeterli olacaktır. Ayrıca işlemden önce, kanuni müşâvir tayinine ilişkin mahkeme kararının tapu sicil müdürlüğüne ibrazı da gerekecektir.
İRADİ TEMSİL (VEKALET)
Vekâlet yoluyla temsil sadece gerçek kişiler arasında söz konusu olup, tüzel kişiler bunu temsilcileri vasıtasıyla kullanırlar. Tüzel kişiliğin temsilcisi gerçek kişiler olacağından, bunların da vekâlet yoluyla temsilleri mümkün olmaktadır;
Vekâletnâme Tanzimine Yetkili Makamlar:
Bu makamlar şunlardır .
a) Noterler,
b) Türkiye dışında, Türk Konsoloslukları.
İbraz Edilecek Vekâletnâmelerde Aranılacak Hususlar:
Tapu işlemleri için, ibraz edilecek vekâletnâmelerde şu hususların bulunması gerekmektedir:
a) Yetkili makamlarca düzenlenmiş olması,
b) Düzenleme şeklinde tanzimi ,
c) Vekâlet verenin fotoğrafının bulunması.
d) Kimlik tesbitinin, nüfus hüviyet cüzdanı veya pasaporta göre yapılması .
e) İşleme yetkinin tam olması,
f) Şekli noksanlıklarının olmaması, (imza, mühür, tarih yevmiye g.b) çıkıntı ve düzeltmeler varsa noter imzası ve mührüyle onanması, ayrıca suret vekâletnâmelerde, tanzim eden makam tarafından alıkonulan aslının aynı olduğunun belirtilmesi,
g)Vekilin bir başkasını vekil tayini halinde ilk vekâletnâmenin ibrazı
h)İşleme konu taşınmaz belirtilmişse, taşınmazın ada, parsel mahalle, köy gibi bilgilerinin açık ve anlaşılır olması.
Vekâletnâmede işleme yetki
Vekilin, kendisine vekâletnâme veren adına tapu işlemlerini yapabilmesi için, işleme ait yetkinin vekâletnâmede açıkca yer alması gerekir  Yapılacak tapu işlemi bir den fazla veya birbirine bağımlı olsa dahi, yapılacak işlemler vekâletnâme-de ayrı ayrı yer almalıdır.
Genel anlamda, vekilin tapu sicil müdürlüğündeki bütün tapu işlemlerini yapabileceğine dair bir yetki ile, müdürlüklerimizde işlem yapılması mümkün değildir. Özellikle yapılması istenen tapu işlemi, vekâletnâmede açıkca belirtilmelidir. Bu nedenle satış için verilmiş bir vekâletnâme ile taksim, taksim için verilmiş bir vekâletnâme ile satış işleminin yapılması mümkün değildir.
Şunu da belirtmek gerekirki; iştirak halinde kayıtlı taşınmazlarda, iştirakcilerin satışı içerir vekâletnâmelerinin, ayrıca iştirakin çözülmesi yetkisini içermesi zorunlu değildir (4). Yine intikalen edinilen taşınmazlarda, ölümle iktisap söz konusu olduğundan, ölümden sonra verilmiş vekâletnâmelerde, satış yetkisinin bulunması halinde intikâl yetkisi aranmaksızın işlem yapılabileceği kanaatindeyiz. Bu husus tescilsiz iktisabın söz konusu olduğu diğer durumlar içinde aynıdır (cebri satış gb.).
Vekâletnâme de işleme konu taşınmazın belirtilmesi:
İki şekilde olabilmektedir:
a) Vekâletnâme veren “T.C. hudutları dahilinde” veya “................ İli ................İlçesi .......................köy/mahalle’deki” taşınmazları satmaya, ipotek etmeye gb. vekile geniş bir yetki verebilir. Veya;
b) -Mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan bazıları için vekile dar anlamda bir yetki de verebilir. (örneğin: ...................İli ...................İlçesi .................. Köyünde bulunan ................... parsel sayılı taşınmazı satmaya gb.)
Ayrıca kat mülkiyetine tabi yerlerde, işleme konu bağımsız bölüm numarasınında vekâletnâmede belirtilmesi gerekecektir.
 Vekâletnâmenin Şartlı Verilmesi:
Vekâletnâme veren, vekâletnâmesinde bazı şartlara yer verebilir. Bu takdirde vekilin işlemi bu şarta uygun olarak yerine getirmesi gerekecektir. Vekâletnâmede taşınmazın kime ve ne kadar bedelle satılacağı belirtilmişse, vekil sadece vekâletnâme de belirtilen kişiye, belirtilen bedelle satışı yapabilecektir.
Birden Fazla Kişinin Vekil Tayini:
Vekâletnâme ile birden fazla kişi de vekil tayin edilebilmektedir. Ancak bu halde, vekillerin temsil yetkilerinin, birlikte veya ayrı, ayrı kullanılacağı hususunun vekâletnâmede belirtilmesi gerekir. Bu husus belirtilmemişse, tüm vekillerin, birlikte temsile yetkili oldukları anlaşılır. Temsil yetkisinin ayrı ayrı kullanılacağının vekaletnamede belirtilmiş olmasının, vekillerin birlikte bu yetkiyi kullanmalarına engel olmayacağı kanısındayız.
Vekile Vekil:
Vekâletnâme veren, bir başkasını vekil tayin edebileceği hususunda vekilini yetkilendirmiş ise, bu takdirde vekil, vereceği bir vekâletnâme ile bir başkasını vekil tayin edebilecektir. Bu halde ilk vekâletnâmedeki yetkilerin dışına çıkılmamış olunmalıdır.Tapu sicil müdürlüğü ayrıca dayanak olan vekaletnamenin de ibrazını da isteyecektir.
Yurt Dışından Verilmiş Vekâletnâmelere Uygulanan işlem:
Yurt dışında bulunan Türkler vekâletnâmelerini, bulundukları ülkedeki Türk Konsoloslukları ile, o ülkedeki vekâletnâme tanzimine yetkili makamlara tanzim ettirebilmektedirler. Yine yabancı uyrukluların, vekaletnamelerini bulundukları ülke makamları ile, Türkiyede iseler noterlere tanzim ettirmeleri mümkündür. Vekaletnamenin yurt dışında Türk konsolosluğunca tanziminde herhangi bir işlem uygulanmamakta, ancak vekâletnâmenin yabancı ülke makamlarınca kendi mevzuatlarına uygun olarak tanzim edilmesinde, bu vekâletnâmelere bazı işlemler tatbik edilmektedir. Bunlar;
a) Vekaletnamede Fransızca “Apostille” şerhinin bulunması halinde vekaletname bu haliyle işleme kabul edilmektedir. Söz konusu şerhin olmaması halinde vekaletnamenin o yer Türk konsolosluğunca onaylanması gerekecektir .
Vekâletnâmenin Türkçe olmaması halinde Türkiye’de bir noter tarafından (yurt dışında Türk Konsolosluğunca) Türkçe ye çevrilerek, aslına uygun tercümenin yapıldığının tasdiki.
Vekâletin Sona Ermesi
Vekâlet: Ölüm, ehliyetsizlik, iflas, istifa ve vekilin azli ile sona erer
Vekilin Azli:
Vekilin temsil yetkisinin sona ermesi, yukarıda bahsedildiği gibi çeşitli şekillerde olabilmektedir. Uygulamada sıkça karşılaşılan sona erme hali, vekilin vekâletnâme veren tarafından azledilmesidir.
Her ne kadar azil ihbarı, herhangi bir şekil şartına tabi değilse de, tapu sicil müdürlüğüne yapılacak her türlü talep yazılı şekilde olmalıdır  Bu sebeple tapu sicil müdürlüğüne yapılan ve bir talep mahiyetinde olan azil ihbarlarının da, yazılı şekilde yapılması en sağlıklı yol olacaktır.
 
________________________________________
   GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN TAŞINMAZ TASARRUFLARI
A-GERÇEK KİŞİLER
Tapu sicil müdürlüğüne herhangi bir işlem için  , kişinin kendisi veya temsilcisi talepte bulunabilir. Talep kimden gelirse gelsin talep sahibinin tapu sicil müdürlüğüne ibraz edeceği belgelerin başında kimliği hakkında bilgi verebilecek bir belgenin ibrazı gerekecektir. Tapu işlemlerinde ibraz edilecek belge , kişinin fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı ve pasaportudur.
Tapu sicil müdürlüğü talep sahibinin gerçekten hak sahibi olup olmadığını , ibraz edilen nüfus bilgileri ile mevcut kayıtların karşılaştırılması ile araştırılacağından oto ehliyetnamesi , resmi dairelerce verilmiş kimlik kartları gibi belgeler işleme kabul edilmemektedir.
Ancak noterden tasdikli fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı kayıt sureti ile işlem yapılabilmektedir.
Talep sahibi temsilcisi ise ;  temsile ilişkin usulüne uygun düzenlenmiş belgenin ayrıca ibrazı grekir (vekaletname , vasi kararı vb. )
Yaşı küçük adına talep velisi tarafından yapılıyorsa , yaşı küçüğün nüfus hüviyet cüzdanı ayrıca verilmelidir.
İşleme Yeterlilik :
Tapu sicil müdürlüğünde istemde bulunacakların hak sahibi olması yanında medeni haklarını kullanma yeterliliğine de sahip bulunmaları gerekecektir.
Hak sahibi olmak
Tapu siciline göre hak sahibi olan kişiler (malik,ipotek alacaklısı , şerh lehtarı gibi ) istemde bulunabilir. Sicilden önce hak sahibi olmuşsa (örn. miras , cebri satış gibi )bu halde istemde bulunmak için bu hususun ayrıca belgelenmesi gerekecektir
Medeni Haklarını Kullanma Yeterliliğine Sahip Olmak 
Medeni haklarını kullanma yeterliliğine sahip olmak için  aşağıdaki hususların bulunması gerekecektir.
a) Mümeyyiz olmak (Temyiz kudretine sahip bulunmak)
Bu hal , kişinin yaptığı işlemi önceden bilmesi, anlayabilmesi hususunda zihni bir yeteneğe sahip olması halidir. Medeni kanuna göre mümeyyizlik yaşı 15 yaşın doldurulmasıdır. Yaşının küçüklüğü veya akıl hastalığı akıl zayıflılığı veya sarhoşluk ve bunlara benzer sebeplerden birisi ile makul surette hareket etme iktidarından  yoksun bulunmayan kanunen mümeyyiz sayılmaktadır.
b) Reşit olmak
Kişinin medeni haklarını kullanması için belli bir yaşı doldurmuş olması gerekir. Kanunen bu yaş 18 yaş dır. Bu yaş dan önce kişi evlenmekle veya mahkeme kararı ile reşit olabilmektedir.
Bu kişiler ceza müddetleri boyunca tapu işlemi yapamazlar. Ayrıca vekaletname ile de temsil edemezler, bu süre içerisinde bu kişileri mahkemece tayin edilecek vasileri temsil edecektir. Temsil için cezanın kesinleşmiş  olması gerekecektir. Bu durumun varlığının tespiti halinde tapu sicil müdürlüğü cezanın kesinleşip kesinleşmediğini bir yazı ile ilgili cumhuriyet savcılığına soracak , alınacak cevaba göre işlemi yönlendirecektir.
TÜZEL KİŞİLER
a)- Kamu Tüzel Kişileri 
Kamu tüzel kişilerinin tapu işlemlerin de tüzel kişiliklerini belgelendirmelerine ihtiyaç bulunmamaktadır. Yine temsilcilerini gösterir belgenin de tapu sicil müdürlüğünde ibrazı istenmeyecektir. Kamu tüzel kişilerini tapu işlemlerinde kimlerin temsil edeceği Tapu Kanunda açıklanmıştır. Buna göre ; Devletin o yerin en büyük mal memuru (illerde defterdar ilçelerde mal müdürleri) , özel idareyi ; vali, belediyeyi belediye başkanı , köyü muhtar , vakfı ise vakıf müdür veya memuru temsil eder. Diğer kamu kuruluşlarını , kuruluş kanunlarında yazılı temsilcileri tapu işlemlerinde temsil edecektir.
b)-Özel Hukuk Tüzel Kişileri
Özel hukuk tüzel kişileri , gerçek kişilere mahsus olanların dışında , (yaş , cinsiyet gb.) tüm hakları edinebilmekte borç altına girebilmektedirler. Dolayısıyla gerçek kişiler gibi serbestçe taşınmaz tasarrufunda bulunabileceklerdir. Ancak ; buradaki en önemli husus , yapacakları tasarruf taşınmazlarının amaç ve faaliyetleri ile sınırlı olmasıdır. Bu kural özel hukuk tüzel kişileri içinde geçerlidir. Hukukumuzda ticaret şirketleri , bankalar , kooperatifler , dernekler ve sendikalar ve vakıflar (903 sayılı yasaya tabi olanlar ) özel hukuk tüzel kişisi olarak yer almaktadır. Tapu sicil müdürlüklerinde yapılan işlemlerinin önemli bir bölümünün , özellikle şehirlerimizde bu tür kuruluşların işlemlerinden meydana geldiğini söyleyebiliriz.
Özel hukuk tüzel kişileri tapu işlemlerinde yetki belgesi ibraz ederler , ticaret şirketleri bu belgeyi , ticaret sicil memurluklarında alır. Sendika ve dernekler yetki belgelerinin merkez ve şubelerin  bulunduğu yerin en büyük mülki amirinden alırlar . Vakıflar ise belgelerini vakıflar idaresinden alacaklardır. ( Genel Müdürlük , Bölge Müdürlüğü ) 
Yetki Belgelerinde Aranılacak Hususlar  
Özel hukuk tüzel kişilerinin tapu işlemleri için ibraz edecekleri yetki belgelerinde , aşağıdaki hususların bulunması gerekir. Bunlar ; 
1- Yetki belgesinin işlemin yapıldığı yıla ait olması(şirketlerde verildiği tarihten itibaren bir yıllık süre içinde geçerlidir
2- Tüzel kişiliğin ve tüzel kişiliği işlemde kimlerin temsil edeceğini açıkça belirtilmesi
3- Yapılacak tapu işlemin  yer alması
4- Yetkili makamlarca verilmiş olması 
Ayrıca ibraz edilen yetki belgesi ile , tapu sicilinde mevcut belgelerdeki kayıt numaraları karşılaştırılacağından , belgelerin tüzel kişiliğin varsa kayıt numaralarını da içermesi gerekecektir.
YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN TAŞINMAZ TASARRUFLARI
Türkiye Cumhuriyeti modern bir devlettir. Ülkesinde, yabancı gerçek ve tüzel kişilere, belli şartlarla taşınmaz edinme ve bunları tasarruf etme imkanı tanımaktadır. Özellikle Tapu Kanunu  35.maddesinde 4916 sayılı yapılan değişiklik ve  Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında çıkarılan 32 sayılı kanun hükmündeki kararname ile, bu konuda çok büyük değişiklikler ve kolaylıklar getirilmiştir.
I-TÜRKİYE'DE TAŞINMAZ EDİNEBİLME ŞARTLARI
A-Genel Olarak
Birçok ülke gibi Türkiye'de, yabancı ülke vatandaşlarının taşınmaz iktisabını sosyal, ekonomik, egemenlik, güvenlik gibi çeşitli nedenlerle bazı şartlara tabi tutmuştur. Türkiye'de taşınmaz edinebilmesi için, öncelikle iki şartın yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlar;
a) Karşılıklılık (mütekabiliyet )
b) Kanuni sınırlamalara uyma
a)-KARŞILIKLILIK (mütekabiliyet)  : 4916 sayılı Kanunla değiştirilen Tapu Kanununun 35.maddesine göre ,yabancı devletin taşınmaz ediniminde kendi vatandaşlarına  tanıdığı hakların Türk vatandaşlarına  ve ticaret şirketlerine de  tanınmış olmasıdır. Burada sadece kanuni karşılıklılık yeterli olmayıp fiili karşılığında olması gerekecektir.Kanuni düzenlemelerinde taşınmaz edimimi ve tasarrufuna izin veren devletlerde ,bu husus fiilen uygulanmıyorsa ,karşılıklılık bu anlamda yeterli olmayacaktır.Örnek vermek gerekirse; Almanya, gerek kanuni düzenlemelerinde gerekse fiili uygulamalarında Türk vatandaşlarına ve Türk ticaret şirketlerine , Almanya'da taşınmaz edinme hakkı tanıyorsa, Türk Devleti de Alman vatandaşlarına ve ticaret şirketlerine aynı hakkı tanıyacaktır.
Yabancı gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz mal edinmelerinin birinci koşulu karşılıklılık olmakla birlikte, vatansızlar  ve mülteciler  söz konusu koşuldan muaf olacaktır.Türkiye'de turizm amaçlı yatırım yapmak isteyen yabancı gerçek ve tüzel kişiler, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 8/E maddesine göre, Bakanlar Kurulu Kararı ile, karşılıklılık koşulundan ve yabancılar için getirilen kanuni kısıtlamalara tabi tutulmadan turizm bölge ve merkezlerinde taşınmaz mal edinebileceklerdir.
b)-KANUNİ SINIRLAMALAR: Bazı yasalarla, yabancıların Türkiye de gayrimenkul tasarruflarına sınırlamalar getirilmiştir. Bu yasaların en önemlileri, Tapu Kanunu, Mukabele Bilmisil Kanunu ile Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunlarıdır.
Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin kanuni miras hariç Türkiye de edinebileceği taşınmaz 30 hektar ile sınırlıdır
a)- YABANCI GERÇEK KİŞİLER
Yabancı gerçek kişilerin Türkiye de taşınmaz edinmeleri yukarıda belirtilen  karşılıklılık ve kanuni sınırlama şartlarına bağlı olarak gerçekleşmektedir.İşlemleri tapu sicil müdürlüklerince sonuçlandırılmaktadır.Buna göre;
aa) Tam karşılıklığa (mütekabiliyet) tabi ülke vatandaşları
Tapu sicil müdürlüğüne müracaat yapıldığında, şayet yabancı uyruklu kişi yukarıda  belirtilen tam karşılıklığa tabi ülke vatandaşı ise , taşınmaz edinimlerinde edinilecek taşınmazın askeri yasak ve güvenlik bölgesinde kalıp kalmadığına ilişkin yazışma yapılarak işlem doğrudan tapu sicil müdürlüğünce sonuçlandırılacaktır.Bu anlamda yabancı tüzel kişilerin askeri yasak ve güvenlik bölgeleri dışında Türkiye sınırları içerisinde taşınmaz edinmelerinde bir kısıtlama söz konusu bulunmamaktadır.
bb)  Mütekabiliyete (Karşılıklı) tabi olmayan ülke  vatandaşları
Türkiye ile karşılıklılığı  olmayan ülke vatandaşlarının (yukarıda yazılı ülkeler dışındakiler)  taşınmaz edinimine yönelik (satın alma, v.b) istemleri ,tapu sicil müdürlüklerince ret edilecektir.
cc)-Diğer Ülke Vatandaşları
Yukarıda belirtilen  mütekabiliyete tabi veya tabi olmayan ülkeler dışında kalan ülke vatandaşlarının taşınmaz mal edinme istemleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınacak cevaba göre sonuçlandırılacağından bu halde,tapu sicil müdürlüğünce bölge müdürlüğü kanalı ile yazışma yapılacaktır.
b) -YABANCI TÜZEL KİŞİLER
Tapu Kanunun 35.maddesi gereğince  tüzel kişiliğe sahip yabancı ticaret şirketleri Türkiye de taşınmaz edinebilmektedir.Ticaret şirketleri dışında başka tüzel kişilerin(vakıf,dernek v.b) Türkiyede taşınmaz edinimi mümkün bulunmamaktadır.
Türizmi teşvik Kanunu Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu,Petrol Kanunu,Bankalar Kanunu gibi Kanunlarla Yabancı Tüzel kişilerin Türkiyede taşınmaz edinimine bazı  ayrıcalıklar  getirilmiştir
Yabancı  Gerçek  ve Tüzel Kişilerin Kimlik Tespiti İçin İbraz Edeceği Belgeler
Tapu işlemleri için, müracaatta bulunan yabancı gerçek kişiler bizzat veya temsilcileri vasıtası ile işlem yapabileceklerdir. İşlemin bizzat yapılması halinde, yabancı gerçek kişinin kimlik tespiti için, vatandaşı olduğu devlet tarafından verilmiş noterden tercüme ve tasdik ettirilmiş kimlik belgesi veya pasaportun ibrazı gerekecektir.İşlemin vekaleten yapılması halinde, vekaletname yabancı ülke makamlarınca düzenlenmiş ise, vekaletin "Apostille" şerhini içermesi şerhi içermemesi halinde o yer Türk konsolusluğunca onaylanmış olması gerekmektedir.
Tüzel Kişilerde ayrıca tüzel kişiliğinde belgelenmesi gerekecektir.
________________________________________
TÜRKİYE DE TAŞINMAZ TASARRUFUNA İLİŞKİN YABANCI ÜLKELER LİSTESİ( 5444 SAYILI KANUNA GÖRE YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR)    
Türkiye de taşınmaz tasarrufuna ilişkin olarak yabancı ülkeler iki katogoride değerlendirilmektedir.
I-Taşınmaz mal edinimi konusunda Türkiye ile arasında karşılıklılık bulunan ülkeler
II-Taşınmaz mal edinimi konusunda Türkiye ile karşılıklılık bulunmayan ülkeler
TAŞINMAZ MAL EDİNİMİ KONUSUNDA TÜRKİYE İLE ARASINDA  TAM KARŞILIKLILIK BULUNAN  ÜLKELER
(İşlemleri tapu sicil müdürlüğünce sonuçlandırılmaktadır)

Üyeliklerimiz
E-Mail Listesi
Emlak listemize eklenin güncel Emlak haberlerinden ve Yeni Projelerimizden haberdar olun.
Ekle
Çıkart

Tüfekçioğlu Bilişim
Cihan Su